Algemene voorwaarden Autorijschool van den Berg

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten door Autorijschool van den Berg, gevestigd te Ermelo, hierna te noemen de rijschool. Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de rijschoolvoorwaarden van de rijschool.

 

Artikel 2 Verplichtingen Rijschool

2-1 De Rijschool zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan vereisten die de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) stelt.

2-2 De leerling krijgt in principe altijd les van dezelfde instructeur, tenzij hier in overleg wat anders over wordt afgesproken.

2-3 Zodra er is overeengekomen tussen leerling en instructeur dat er een Tussentijdse Toets of praktijkexamen aangevraagd moet worden dan zal de rijschool dit binnen 2 weken aanvragen bij het CBR mits de rijschool in het bezit is van de Eigen Verklaring en Machtiging (dmv DigiD) en de betaling hiervoor is voldaan.

2-4 De leerling dient tijdens een tussentijdse toets of praktijkexamen de beschikking te hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij / zij rijles heeft genoten.

 

Artikel 3 Verplichtingen Leerling

3-1 De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de te houden rijles. Indien hij / zij niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, zonder tijdige annulering van de rijles, is hij / zij gehouden het volledige lesgeld te voldoen. De instructeur zal altijd een wachttijd handhaven van 10 minuten na de afgesproken tijd.

3-2 Indien binnen 48 uur voor de afgesproken lestijd wordt geannuleerd is de leerling het volledige lesgeld verschuldigd. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden in deze 48 uur niet meegerekend.

3-3 Annuleren en verzetten kan alleen tijdens kantoor uren en kan uitsluitend telefonisch bij jouw instructeur.

3-4 Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan; een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad.

3-5 De leerling dient alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

3-6 Tijdens de rijlessen dient de leerling een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen.

3-7 Bij het afleggen van een tussentijdse toets of praktijkexamen dient de leerling te beschikken over een geldig theoriecertificaat en identiteitsbewijs.

3-8 De leerling is verplicht eventuele medische klachten, waarvan hij / zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig door te geven aan de rijschool / examenbureau. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook in het geval dat er tijdens de rijopleiding een wijziging is in de Eigen Verklaring, dient dit doorgegeven te worden aan de rijschool.

3-9 De leerling is verplicht zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel van het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen. De rijschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel.

3-10 De leerling is verplicht te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden kan de verkeersschool niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 4 Betaling

4-1 Betalingen dienen per bankoverschrijving te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4-2 Bij niet nakomen van de betalingsverplichting wordt er 14 dagen na factuurdatum een herinnering gestuurd welke de gelegenheid biedt het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Mocht hierna de betalingsverplichting niet worden voldaan, zal er 14 dagen na de herinnering een aanmaning verstuurd worden. De rijschool heeft het recht rente te berekenen over het openstaande bedrag gerekend vanaf de factuurdatum. Wordt de betaling na al het voorstaande alsnog niet voldaan dan kan de rijschool dit uit handen geven. De kosten hiervoor zijn dan voor de leerling.

4-3 Aanbiedingen,

a.     Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

b.     Mondelinge aanbiedingen door de rijschool of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

c.      Gegevens in drukwerk en verstrekt door de rijschool zijn aan wijziging onderhevig, zij binden de rijschool niet.

 

 

Artikel 5 Afspraken rondom toetsen en examens

5-1 Indien de leerling het examen niet kan rijden als gevolg van:

a.     Er sprake is van een dringende reden zoals vermeld bij artikel 3-4,

b.     Het lesvoertuig, waarmee het examen gereden zal worden niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van gelijkwaardig type beschikbaar is,

c.      Het lesvoertuig, waarmee het examen gereden zal worden, door de examinator van het CBR of BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw examen wordt aangevraagd indien de leerling dit wenst. De rijschool staat ervoor dat de aanvraag van het examen dan geschiedt zonder kosten voor de leerling.

5-2 Indien de leerling het examen niet kan rijden als gevolg van:

a.     te laat verschijnen vanwege oorzaken die aan jou toegerekend kunnen worden,

b.     het niet in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat,

c.      het niet kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs; dan zijn de kosten voor het examen en een eventueel nieuw examen voor de leerling.

5-3 Bij een wijziging van de examentarieven door het CBR heeft de rijschool het recht om deze wijziging door te berekenen aan de leerling. Op verzoek van de leerling zal de rijschool schriftelijk aantonen waaruit deze prijswijziging bestaat.

5-4 Bij annulering van een examen door het CBR, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, zijn de kosten voor het examen niet voor de leerling. De rijschool heeft in dat geval wel het recht om de kosten voor 1 uur rijles door te berekenen.

 

 

Artikel 6 Beëindiging van de lesovereenkomst

6-1 Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan kan de lesovereenkomst zowel door de leerling als door de rijschool opgezegd worden. Indien er sprake is van een reeds vooruit betaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten.

6-2 Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een pakketopleiding, kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van een dringende reden vermeld onder artikel 3-4. Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling gehouden de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van 1 lesuur, alsmede de administratiekosten, alsmede het door de rijschool al afgedragen examengeld te vergoeden. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag onder aftrek van het reeds betaalde examengeld, de genoten rijlessen en een vergoeding van de prijs van 1 lesuur alsmede administratiekosten.

6-3 Indien de lesovereenkomst, aangegaan voor een pakketopleiding wordt beëindigd, dan zetten we bij de verrekening van de openstaande lessen de pakketprijs om naar losse lessen. Er is in dit geval namelijk geen gebruik gemaakt van het pakket en er is in dit geval dan ook geen recht op de pakket korting.

6-4 Indien de leerling slaagt binnen het aantal gekochte lessen in het pakket dan houden we bij de verrekening van de openstaande lessen de pakketprijs aan. Je behoud dan dus de korting.

6-5 De rijschool kan de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren. Onder de terugbetaling aan de leerling van die lesgelden waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.

 

Artikel 7 Vrijwaring

7-1 De rijschool vrijwaart de leerling voor de kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek met uitzondering van de voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede dat de leerling geen gehoord heeft gegeven aan de instructies van de instructeur, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

7-2 Indien de leerling, ondanks zijn / haar verklaring, dat hem/haar bij een rechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegt motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

 

Artikel 8 Geschillen:

8-1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.